تاریخ و ساعت برگزاری آزمون یوس دانشگاه های مختلف

09038988338 مشاوره
تاریخ آزمون های یوس

آموزشگاه حصاری
آموزشگاه حصاری

تاریخ آزمون های یوس 2021

 

تاریخ برگزاری آزمون یوس دانشگاه چوکوروا :

9 مرداد ماه 1400

ساعت : 9:30 به وقت ترکیه

 

 

تاریخ برگزاری آزمون یوس دانشگاه ارجیس:

29 خرداد ماه 1400

ساعت : 14:30 به وقت ترکیه

 

 

تاریخ برگزاری آزمون یوس دانشگاه قاضی آنتپ:

12 تیر ماه 1400

ساعت : 14:00 به وقت ترکیه

 

 

تاریخ برگزاری آزمون یوس دانشگاه مرسین:

8 خرداد ماه 1400

 

 

تاریخ برگزاری آزمون یوس دانشگاه هاران 1:

7 فروردین ماه 1400

ساعت 14:00 به وقت ترکیه

 

 

تاریخ برگزاری آزمون یوس دانشگاه هاران 2:

29 خرداد ماه 1400

ساعت 14:00 به وقت ترکیه

 

 

تاریخ برگزاری آزمون یوس دانشگاه مرسین:

8 خرداد ماه 1400

 

 

تاریخ برگزاری آزمون دانشگاه کارادنیز:

12 تیر ماه 1400

ساعت 14:00 به وقت ترکیه

 

 

تاریخ برگزاری آزمون یوس دانشگاه اوندکوز ماییز:

1 خرداد ماه 1400

ساعت 13:00 به وقت ترکیه 

 

تاریخ برگزاری آزمون یوس دانشگاه اولوداغ:

22 خرداد ماه 1400

ساعت 10:00 به وقت ترکیه

آزمون یوس دانشگاه اولوداغ (آنلاین):

15 خرداد ماه 1400

ساعت 10:00 به وقت ترکیه 

امتیاز شما به این مطلب چقدر است؟

تماس بگیرید